logo serwisu
Zestawienie Ocen
v.3.0.2.4

beta v3.0.3.4

Zestawienie Ocen


E-Dziennik


Aktualności

22.05.2011
Aktualizacja programu Zestawienie Ocen - wersja 3.0.2.4.
10.06.2008
Aktualizacja programu Zestawienie Ocen - wersja 3.0.2.2.
17.01.2008
Aktualizacja programu Zestawienie Ocen - wersja 3.0.2.1.
13.01.2008
Aktualizacja beta wersji programu Zestawienie Ocen - wersja 3.0.3.0.

Zestawienie Ocen - funkcje programu

Program umożliwia gromadzenie informacji o uczniach, przechowuje dane takie jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, miejsce urodzenia (dostępna opcja szybkiego wyboru), data urodzenia, pesel (wprowadzany pesel jest od razu sprawdzany, błędny numer podświetlany jest na czerwono), telefony kontaktowe, adres e-mail (na ten adres wysyłane jest powiadomienie o aktualizacji danych w e-dzienniku), płeć ucznia, adres zamieszkania ucznia (oraz dodatkowe pola jeśli uczeń mieszka np na stancji itp.), notatki o uczniu (udostępniane dla rodzica w e-dzienniku).
widok bazy uczniów

Obok każdego z uczniów na liście znajdują się kolorowe oznaczenia:

- niebieskie - płeć męska
- zielone - płeć żeńska
- czerwone - uczeń skreślony z listy


Do programu wprowadzamy także informacje o przedmiotach jakie ma dana klasa.
widok bazy przedmiotów Każdy przedmiot ma swoją nazwę, możliwe jest wprowadzenie nazwiska nauczyciela uczącego danego przedmiotu (nazwisko drukowane jest na karteczkach na wywiadówkę co wybitnie ułatwia kontakt rodzica z określonym nauczycielem). Każdy z przedmiotów może zostać oznaczony (czerwony identyfikator na liście), przedmiot taki nie będzie brany pod uwagę przy liczeniu średniej.

Dla każdego ze znajdujących się w bazie uczniów można wprowadzać ilości: nieobecności (usprawiedliwionych / nieusprawiedliwionych) oraz spóźnień. Dane te wykorzystane są później do automatycznego liczenia statystyk ucznia/klasy. widok bazy nieobecności

Każdemu uczniowi można przydzielić dowolne przedmioty z listy dostępnych, następnie wprowadzamy oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania (dla danego semestru). Program na bieżąco w trakcie wprowadzania ocen cząstkowych oblicza ich średnią arytmetyczną oraz średnią ważoną (kryteria dla średniej ważonej są w pełni konfigurowalne)
widok bazy ocen Aby usprawnić pracę, udostępniony został mechanizm automatycznego wspomagania uzupełniania danych (każda z opcji jest dokładnie opisana - najedź myszką nad nią i poczekaj, po chwili pojawi się opis).

Wprowadzne do programu dane wykorzystane są do przygotowania statystyk klasy.
widok statystyk klasy Pola statystyk odpowiadają polom dostępnym w dzienniku lekcyjnym. W statystykach automatycznie podliczane są ilości nieobecności / spóźnień. Jest także liczona średnia dla każdego z uczniów (po zaznaczeniu odpowiedniej opcji liczone są także średnie ocen z poszczególnych przedmiotów). Przygotowane statystyki można oczywiście wydrukować.

Zestawienie Ocen umożliwia wydruk różnego rodzaju informacji, są to m.in.:

- karteczki z ocenami dla rodziców (np. na wywiadówkę)
- lista uczniów do wklejenia do dziennika
- lista klasy (np. do zbierania składek itp.)
- lista adresowa uczniów
do każdej z list można dodać opcjonalny nagłówek informacyjny.

Program umożliwia także wydruk formularzy usprawiedliwień nieobecności.
ekran z opcjami wydruku